UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

W każdym zakładzie przemysłowym niezwykle istotne jest uważne kontrolowanie stanu krytycznych urządzeń. Gdy ulegają awarii krytyczne łożyska, prawie zawsze skutkuje to nieplanowanymi przestojami i przerwaniem procesu produkcyjnego, co powoduje ogromne straty finansowe na etapie produkcji. W tym studium przypadku zobaczymy, w jaki sposób rozwiązanie do monitorowania online, wykorzystujące czujniki ultradźwiękowe, było w stanie wykryć nieprawidłowość w krytycznym łożysku, zanim stała się ona dużym problemem.

UE Systems zaprasza do wzięcia udziału w webinarium: Monitoring ciągły i optymalizacja smarowania łożysk w jednym – technologia ultradźwiękowa

Jednym z największych dzisiejszych wyzwań dla zespołów zajmujących się konserwacją i niezawodnością jest poprawa efektywności energetycznej – wysokie ceny energii i globalna konkurencja dyktują potrzebę ograniczenia strat energii i poprawy wydajności systemu, gdy jest to możliwe. Głównym czynnikiem marnotrawstwa energii są wycieki – zarówno w systemach sprężonego powietrza, jak i odwadniaczach. Przyrządy do inspekcji ultradźwiękowej mogą łatwo wykryć te wycieki, co prowadzi do potencjalnych oszczędności energii.

Jednym z największych dzisiejszych wyzwań dla zespołów zajmujących się konserwacją i niezawodnością jest poprawa efektywności energetycznej – wysokie ceny energii i globalna konkurencja dyktują potrzebę ograniczenia strat energii i poprawy wydajności systemu, gdy jest to możliwe. Głównym czynnikiem marnotrawstwa energii są wycieki – zarówno w systemach sprężonego powietrza, jak i odwadniaczach. Przyrządy do inspekcji ultradźwiękowej mogą łatwo wykryć te wycieki, co prowadzi do potencjalnych oszczędności energii.

Większość przedwczesnych awarii łożysk można wyeliminować poprzez wykorzystanie właściwego smaru, podanego w odpowiedniej ilości i najlepiej w oparciu o znajomość stanu łożyska. A co, jeżeli można byłoby to wykonać w sposób zdalny z poziomu komputera lub z telefonu, bez czasochłonnego ręcznego smarowania?

Możliwość monitorowania stanu maszyn w sposób ciągły z dowolnego miejsca jest nowym trendem w praktykach utrzymania ruchu. Głównąrolę w tym nowym trendzie odgrywają ultradźwięki, będące już wcześniej kluczową technologią w monitorowaniu stanu przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń.

Inspekcja stanu łożysk wolnoobrotowych metodą ultradźwiękową

Wibrodiagnostyka od dawna jest znaną metodą badania stanu maszyn wirujących. Coraz częściej wykorzy- stywana jest w połączeniu z techno- logią ultradźwiękową, co pozawala sprawnie i właściwie oceniać stan maszyn.

Od dawna znaną metodą badania stanu maszyn wirujących jest wibrodiagnostyka.Coraz częściej wykorzystywana jest ona w połączeniu z technologiąultradźwiękową, co pozawala sprawnie i właściwie oceniać stan maszyn.

Możliwość monitorowania stanu maszyn w sposób ciągły z dowolnego miejsca jest nowym trendem w praktykach utrzymania ruchu. Główną rolę w tym nowym trendzie odgrywają ultradźwięki, będące już wcze- śniej kluczową technologią w monitorowa- niu stanu przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń.

Możliwość monitorowania stanu maszyn w sposób ciągły z dowolnego miejsca jest nowym trendem w praktykach utrzymania ruchu. Główną rolę w tym nowym trendzie odgrywają ultradźwięki, będące już wcześniej kluczową technologią w monitorowaniu stanu przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń.

UE Systems zaprasza do wzięcia udziału w webinarium: Ultradźwiękowa inspekcja urządzeń elektrycznych

UE Systems zaprasza do wzięcia udziału w webinarium: Efektywność Energetyczna dzięki Technologii Ultradźwiękowej – Programy detekcji wycieków sprężonego powietrza i badania odwadniaczy

UE Systems zaprasza do wzięcia udziału w webinarium: Jak stworzyć program Predictive Maintenance z użyciem Technologii Ultradźwiękowej krok po kroku?

UE Systems zaprasza do wzięcia udziału w webinarium podczas którego zostaną omówione dwa obszary zastosowań Technologii Ultradźwiękowej: detekcja nieszczelności w układach sprężonego powietrza oraz inspekcja stanu łożysk tocznych.

Każdy zakład stosujący sprężone powietrze, próżnię czy gazy techniczne ma nieszczelności w instalacji. Mogą one negatywnie wpływaćna jakość wyrobu w procesie lub obniżenie ciśnienia w odbiornikach, a jednocześnie powodować wymierne straty finansowe. Instrumenty Ultraprobe dają możliwość wykrywania wycieków oraz określania ich przybliżonej wielkości i kosztów rocznych.

Możliwość monitorowania stanu maszyn w sposób ciągły, z dowolnego miejsca jest nowym trendem w utrzymaniu ruchu. Główną rolę odgrywają tu ultradźwięki, będące kluczową technologią w monitorowaniu stanu.

Analiza wibracji od dawna już jest metodą stosowaną do monitorowania łożysk i innych urządzeń wirujących. Obecnie, aby pomóc technikom określać stany maszyn częściej wykorzystuje się połączenie ultradźwięków w połączeniu z analizą drgań. Jeśli zakład nie posiada rozbudowanego programu analizy drgań, ze względu wszechstronność ultradźwięków można je zastosować w celu wykrywania między innymi awarii łożysk na wczesnym etapie.

Przekształcenie programu opartego na harmonogramie czasowym w program oparty na znajomości stanu łożysk.

Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na rozkład naprężeń w urządzeniach mechanicznych jest tar- cie. Może ono być wykrywane przez urzą- dzenia ultradźwiękowe. Poprzez wykorzysta- nie wąskiego pasma wysokiej częstotliwości detektory ultradźwiękowe wykrywają sub- telne zmiany w poziomie natężenia i jakości dźwięku. Następnie dźwięk ten zostaje prze- tworzony do zakresu słyszalnego do słucha- wek oraz wyświetlany w formie cyfrowej na ekranie detektora.

Każdy zakład stosujący sprężone powietrze, próżnię czy gazy techniczne ma nieszczelności na instalacji. Mogą one negatywnie wpływać na jakość wyrobu w procesie czy obniżenie ciśnienia na odbiornikach, jednocześnie generując wymierne straty finansowe. Instrumenty Ultraprobe dają możliwość wykrywania wycieków oraz określania ich przybliżonej wielkości i kosztów rocznych.

Często działy utrzymania ruchu zmuszone są wykonywać coraz większą ilość prac, ograniczając przy tym ponoszone koszty, dlatego krytycznym czynnikiem staje się dokonywanie właściwych decyzji w określaniu stanu maszyn. Oznacza to konieczność zmiany sposobu działania i przejście z reaktywnego utrzymania ruchu, do działań opartych na znajomości kondycji maszyn. Technologia ultradźwiękowa jest świetnym narzędziem, by takie działania rozpocząć – pozwoli na zwiększenie niezawodności urządzeń i oszczędności energii elektrycznej.