UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Pierwszymi ultradźwiękowymi detekto- rami były proste analogowe urządzenia służące do lokalizacji problemów m.in.
podczas detekcji wycieków. Dziś zaś są uwa- żane za świetne narzędzie uzupełniające się z innymi technologiami predykcyjnego utrzy- mania ruchu, takimi jak wibrodiagnostyka czy termowizja. Rośnie również liczba zakła-
dów wykorzystujących ultradźwięki w inspek- cji urządzeń elektrycznych oraz jako pierwszą linię obrony przed niespodziewanymi awaria- mi maszyn wirujących.

Rozwój instrumentów ultradźwiękowych pozwala na coraz szersze zastosowanie w programach pomiarowych. Najlepszym przykładem jest UP15000 produkcji UE Sys- tems. Posiada on ekran dotykowy, wbudo- waną możliwość analizy widma dźwięku i nagrania pliku dźwiękowego, aparat cyfro- wy i pirometr. Oprogramowanie służące do zarządzania danymi pozwala na przygoto- wanie ścieżek pomiarowych i archiwizację danych. Możliwe jest generowanie szczegó- łowych raportów, m.in. raportu z detekcji wycieków sprężonego powietrza, który poka- zuje potencjalne oszczędności, jakie można osiągnąć. Dostępne jest również oprogramo- wanie pozwalające na analizę plików dźwię- kowych – przebiegu czasowego i FFT.

Przeczytaj cały artykuł